O Udruženju e-Razvoj

 

Udruženje e-Razvoj je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano 25.03.2010.god. na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja informacionog društva.

Šifra delatnosti Udruženja e-Razvoj po Rešenju o registratciji u APR-u:

91120 - Delatnost strukovnih udruženja

Osnovna delatnost Udruženja e-Razvoj po Statutu overenom u APR-u:

74140 - Konsalting i  menadžment poslovi

 

Rukovodstvo Skupštine Udruženja e-Razvoj:

  Marijana Vidas Bubanja marijana.vidas.bubanja@gmail.com
  Nikola Marković nimar@rcub.bg.ac.rs

 

Članovi Upravnog odbora Udruženja e-Razvoj:

  Branislav Dobrosavljević bdobrosavljevic@apr.gov.rs
  Nataša Pavlović Bujas natasa.blumen@yahoo.com
  Milivoje Radovanović office@bpartner.co.rs
  Jablan Obradović jablan.obradovic@fs.gov.rs
  Miloš Lončar milos.loncar@microsoft.com
  Zoran Savić zoran.savic@valltera-tech.com
  Ivan Mladenović ivan.mladenovic@clico.rs
  Siniša Lalić sinisa.lalic@oriontelekom.rs
  Milorad Ćirić upakovananostalgija@yahoo.com
  Miodrag Ranisavljević miodrag.ranisavljevic@poslovnisoftver.net
  Milan Jovičić helgakv@mts.rs
  Mihajlo Pavlović mihajlo.pavlovic@gmail.com
  Slobodan Krstić slobodan.krstic@erazvoj.com

 

Članovi Nadzornog odbora Udruženja e-Razvoj:

  Ljiljana Krstić Vasić ljiljana.krstic@erazvoj.com
  Siniša Rudić vipcom.r@eunet.rs
  Violeta Kalanj violeta.kalanj@gmail.com

 

Izvršni menadžeri Udruženja e-Razvoj:

  Miloš Laban mmlaban@hotmail.com
  Jovan Đorđević prasinazvezdana@gmail.com
  Milivoje Radovanović office@bpartner.co.rs
  Ivan Mladenović mladenovic.ivan@hotmail.com
  Miloš Lončar milos.loncar@microsoft.com
  Jelena Opačić jelena@mainstream.rs

 

Izvršni menadžeri Udruženja e-Razvoj su ovlašćeni da zastupaju interese Udruženja e-Razvoj, vrše promotivne aktivnosti i poslovno pregovaraju u ime Udruženja e-Razvoj u društvenim oblastima, gradovima, regionima i državama definisanim overenim ovlašćenjima, a u skladu sa postavljenim ciljevima udruženja.

Aktivnosti Udruženja e-Razvoj se odvijaju u dva pravca:

 • rad na koordinaciji i realizaciji projekata za koje treba obezbediti budžet i
 • rad na koordinaciji i realizaciji usluga u oblasti menadžmenta i konsaltinga

Podela posla se obavlja po radnim grupama u zavisnosti kojoj oblasti pripadaju projekti ili usluge u organizovanoj koordinaciji sve do same realizacije uz punu primenu procesnog pristupa i zahteva sistema menadžmenta kvalitetom. Radne grupe su autonomne u odlučivanju i rade na realizaciji projekata i usluga u skladu sa definisanom politikom i metodologijom rada. Svaka radna grupa ima: rukovodioca radne grupe, zamenika rukovodioca radne grupe i neodređeni broj članova grupe. Članovi radnih grupa su dokazani kompetentni stručnjaci u svojoj oblasti koji su registrovani kao punopravni članovi Udruženja e-Razvoj.

Ciljevi Udruženja e-Razvoj 

 • predlaganje projekata i koordinacija na izradi i realizaciji projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
 • koordinacija obezbeđivanja finasijskih sredstava iz domaćih i inostranih podsticajnih fondova ili zainteresovanih investitora za realizaciju pokrenutih projekata u oblasti razvoja informacionog društva;
 • predlaganje i zalaganje za formiranje novih privrednih društava koja bi samostalno radila na realizaciji složenih projekata u oblasti razvoja informacionog društva;
 • praćenje stanja razvoja informacionog društva i javno zalaganje za unapređenje svih aspekata razvoja informacionog društva;
 • praćenje i primena najnovijih informacionih i komunikacionih tehnologija koje su od interesa za razvoj informacionog društva;
 • zalaganje za realizaciju i zaštitu interesa članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva;
 • edukacija organizacija i građana o značaju pokrenutih i planiranih projekata za razvoj informacionog društva i mogućnostima za njihovu realizaciju.

Radi ostvarivanja svojih cijeva Udruženja e-Razvoj: 

 • prikuplja i obrađuje predloge projekta od interesa za razvoj informacionog društva;
 • vrši izbor prioritetnih projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
 • organizuje i koordinira: izradu projektne metodologije, izradu potrebne dokumentacije projektnih zadataka, izradu biznis planova po projektnim zadacima, izradu neophodnih formulara za apliciranje domaćim i inostranim fondovima za finansiranje izabranih projekata, pregovore sa investitorima zainteresovanim za finansiranje pojedinih projekata; 
 • prikuplja informacije o mogućim izvorima finansiranja projekata od interesa za razvoj informacionog društva;
 • pokreće inicijative za otvaranje novih privrednih društava koja bi samostalno ili u saradnji sa drugim zainteresovanim privrednim društvima radila na realizaciji složenijih projekata, a za koje je unapred obezbeđen potreban budžet;
 • uspostavlja visok nivo saradnje i poslovnog bontona sa: nadležnim ministarstvima, komorskim sistemom, privrednim subjektima, organizacijama, društvima, udruženjima, poslovnim asocijacijama, dijasporom, medijima i svim drugim relevantnim subjektima društva u zemlji  i inostranstvu kojima je u interesu razvoj informacionog društva;
 • sagledava i analizira probleme i pokreće predloge i inicijative za  kreiranje podsticajne zakonske regulative i drugih uslova za razvoj informacionog društva i poslovnog okruženja;
 • zastupa interese članica Udruženja e-Razvoj i svih privrednih i ostalih društvenih subjekata učesnika u procesu unapređenja informacionog društva pred nadležnim organima, kreirajući povoljnu sliku u javnosti i pozitivno javno mnjenje o njihovim aktivnostima;
 • organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim zainteresovanim organizacijama: stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti razvoja informacionog društva;
 • objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj informacionog društva.

Ciljevi Udruženja e-Razvoj u oblasti sistema menadžmenta kvalitetom 

Misija: 

Permanentna podrška razvoju informacionog društva u skladu sa svetskim trendovima i standardima.  

Vizija:  

Biti lider u oblasti razvoja informacionog društva naše zemlje, kroz efikasnu i efektivnu koordinaciju i realizaciju projekata i drugih aktivnosti od interesa za navedenu oblast.   

Osnovni pravac delovanja:

U skladu sa Misijom, Vizijom i Politikom kvaliteta Udruženja e-Razvoj, njegov osnovni pravac je usaglašavanje sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 Sistemi menadžmenta kvalitetom.