Jedinstvena ponuda Udruženja e-Razvoj

Aktivnosti udruženja se odvijaju u dva pravca:

Podela posla se obavlja po radnim grupama u zavisnosti kojoj oblasti pripadaju projekti ili usluge u organizovanoj koordinaciji sve do same realizacije uz punu primenu procesnog pristupa i zahteva sistema menadžmenta kvalitetom. Članovi radnih grupa su dokazani kompetentni stručnjaci u svojoj oblasti koji moraju biti registrovani kao punopravni članovi Udruženja e-Razvoj.

Konsalting ponuda Udruženja e-Razvoj obuhvata sledeće poslove:

Kontakt informacije:

office@erazvoj.com